Veel mensen vragen zich af wat er  momenteel aan de hand is in de wereld. Het klimaat slaat op hol, de aarde is ziek en heeft hoge koorts, er worden grote en kleine oorlogen gevoerd, mensen vrezen voor hun bestaan en moeten noodgedwongen vluchten en ga zo maar door.

We merken dat de gebruikelijke manier om deze dingen te begrijpen tekortschiet. De meeste mensen zien de gebeurtenissen, vergelijken ze met vroeger en komen dan tot de conclusie dat alles alleen maar achteruit gaat. Toch is er een andere benadering mogelijk, één die als het ware uitzoomt van de mens naar de mensheid, een spirituele benadering.

In deze benadering is de mensheid op een heel belangrijk punt in zijn evolutie aangekomen. Dit is de fase waarin de ascentie van de aarde een grote rol speelt. Om dit goed te kunnen begrijpen is wat achtergrondinformatie nodig.

Onze oorsprong is de eeuwigheid

Alles wat zichtbaar en tastbaar is, is ten diepste een tijdelijke verstoffelijking van het oneindige Bewustzijn van de Bron, of van God als je dat woord liever gebruikt. Het is een frequentieverlaging van eeuwig en absoluut bewustzijn naar de derde (3D) en vierde (4D) dimensie.  Vanaf de “buitenkant” ziet deze verstoffelijking er uit als een mens, een dier of de natuur. Als het oneindige Bewustzijn zich weer terugtrekt uit de stoffelijke wereld  dan verdwijnt datgene wat gevormd was weer en keert het oneindige Zijn terug naar de oertoestand die nooit is weggeweest.

Van ´buiten af´ ziet dat terugkeren er uit als de dood van die mens, dat dier of dat stuk natuur. Van “binnenuit”, dus van de mens, het dier of van de natuur uit gezien, wordt het niet ervaren als doodgaan. Van ‘binnenuit’ wordt het ervaren als eenvoudigweg het verdwijnen van een netwerk van beperkende sensaties en het weer vreugdevol binnengaan in het eeuwige, eindeloze Zijn.

Een mooie metafoor is die van wolken en de blauwe lucht. Als er wolken ontstaan belemmeren deze tijdelijk en plaatselijk het zicht op de blauwe lucht. Als de wolken verdampen is de blauwe lucht weer volledig zichtbaar.

De blauwe lucht staat voor onvoorwaardelijke Liefde, vrede, geluk en afwezigheid van zorgen. De wolken staan voor  ervaringen als gedachten, emoties, zorgen, gevoelens, sensaties etc. De blauwe lucht is eeuwig, de wolken (wij als mens) tijdelijk. De blauwe lucht was er al voordat de wolken ontstonden en is er nog steeds als de wolken verdampt zijn.

Zo is het ook met ons als Ziel. Wij bestonden altijd al als eeuwig bewustzijn in de Bron voordat wij naar de aarde gingen, een individuele vaste vorm aannamen en de beperkingen aanvaardden die het leven in een menselijk lichaam nou eenmaal met zich meebrengt. Als wij dood gaan en we de menselijke beperkingen weer loslaten, keren we weer terug in het Bronbewustzijn. Meditatie heeft datzelfde doel maar dan tijdens ons leven op aarde.

Ok. We zijn nu dus tijdelijk op aarde. Waarom dan?

De reden dat wij nu op aarde zijn heeft te maken met dimensies. Wij zijn hier om onszelf te upgraden van de derde naar de vijfde dimensie. De derde dimensie (3D) is de stoffelijke dimensie, alles wat tastbaar is, terwijl de vierde dimensie (4D) het domein is van emoties en denken. In de vijfde dimensie (5D) kunnen we al contact krijgen met de Ziel die we zijn. Deze weg door de vierde dimensie is voor het merendeel van de mensen behoorlijk zwaar.

Als je naar iemand kijkt zie je zijn stoffelijke vorm, zijn stoffelijke lichaam. Sommige helderzienden zien echter dat we nog veel meer lichamen hebben en dat deze allemaal verbonden zijn met verschillende dimensies. Net zoals een röntgenapparaat bepaalde stoffelijke zaken ‘ziet’ kan een helderziende dat op onstoffelijk niveau. Onder meer daardoor weten we dat we niet alleen een stoffelijk lichaam hebben, maar ook een energetisch lichaam, een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam en een spiritueel lichaam. Het stoffelijk lichaam is zichtbaar, de andere lichamen zijn niet voor iedereen zichtbaar.

De ontwikkeling van het fysieke lichaam (3D) is al heel ver gevorderd. Ons staartbeentje bijvoorbeeld herinnert ons nog aan eerdere fases van deze ontwikkeling. In het verleden hadden we miljoenen jaren nodig om van `niets` tot het wonder van wat we nu zijn te komen. Nu kunnen we het al in 9 maanden.

Het energetische lichaam is het grensgebied tussen 3D en 4D en is bij sommigen ook al behoorlijk ontwikkeld, denk maar eens aan het voorvoelen van iets wat staat te gebeuren, intuïtie en het vermogen om energie door te geven. Reiki is daar een mooi voorbeeld van.

Ook het emotionele lichaam (het onderste gedeelte van 4D) is al best ver ontwikkeld en de meeste mensen zitten al behoorlijk goed in hun emoties. Toch is daar nog veel te winnen want hoewel veel mensen al de fijnere nuances van hun lichaamsgevoel weten te scannen en zelfs heldervoelend zijn, geldt dat nog niet voor hun innerlijke wereld, voor dat wat ze diep van binnen voelen. Die innerlijke gevoelswereld zit vaak nog onder het stof van eeuwen, van generaties (cultureel) bepaalde opvoeding, indoctrinatie, schaamte, schuldgevoel en gewoonte. Toch zien we met name de laatste tijd dat veel mensen er hard aan werken om dat stof weg te poetsen omdat ze ernaar verlangen hun vrijheid weer te voelen.

 

 

Het lagere en het hogere denken

Het lichaam dat in de tegenwoordige tijd hevig in beweging is, is het mentale lichaam (het bovenste gedeelte van 4D). Dat lichaam heeft te maken met denken en wel met een bepaalde manier van denken. De manier van denken die ons ego gebruikt (daar komt het begrip egoïsme vandaan) wordt het lagere denken genoemd, terwijl de manier die ons hart en onze wijsheid gebruikt het hogere denken, het Christus- of Boeddhabewustzijn genoemd wordt.

Het lagere denken wordt ook wel exclusief denken genoemd vanwege het feit dat het de belangen van alles wat niet in het eigen belang is probeert uit te sluiten. Het heeft als motto: “als het mij maar goed gaat, jouw gevoel of belang doet er niet of in ieder geval minder toe”. De manier van denken van het hart wordt juist inclusief denken genoemd omdat het zich veel beter kan verplaatsen in de belangen en het gevoel van een ander en daar ook rekening mee wil houden. Het hart kent heel goed de betekenis van het spreekwoord “wat gij niet wil dat u geschiedt  doe dat ook een ander niet”.

Het lagere denken wordt gekenmerkt door een aantal eigenschappen die we in de huidige tijd  maar al te vaak tegenkomen. Om er een paar te noemen: gewelddadigheid, geslotenheid, verzet, strijd, dominantie, dwang, agressiviteit, onvolwassenheid, een te groot zelfbeeld, onbewustheid, emoties die taboe of verdacht zijn, boosheid, het zoeken van zondebokken en conflicten en ga zo maar door.

De lagere denken mentaliteit kent dus nogal wat “kinderziekten” en moet nog een hele weg gaan om tot wijsheid en liefde (5D) te komen. De analogie met de peuterfase van een mens dringt zich op.

Zoals de peuterfase een onderdeel is van het groeiproces naar volwassenheid is de huidige tijd dat ook en wel wereldwijd. Ook al ziet het er vaak op het eerste gezicht niet zo uit, de mensheid is echt op weg om met vallen en opstaan innerlijk volwassen te worden en een volwassen mens is een spiritueel mens. Daarmee bedoel ik dat we gaan beseffen dat er onder ons tijdelijke menszijn een eeuwige Ziel woont.

De weg naar dat spirituele bewustzijn is voor velen zoals gezegd een zware weg. De gebeurtenissen waar we in de tegenwoordige tijd mee geconfronteerd worden zijn de barensweeën van dit proces, ook wel de nieuwe tijd of het Aquariustijdperk genoemd, en iedereen weet dat weeën heel heftig en pijnlijk kunnen zijn.

Het Aquariustijdperk komt er aan! De evolutie van hoofd naar hart.

Het grootste thema van deze tijd is zoals genoemd de ascentie van de aarde. Ascentie betekent verhoging van bewustzijn. Het is wellicht vreemd om te horen dat een planeet een zelfstandig bewustzijn kan hebben. Toch heeft alles in het universum bewustzijn, van een laag, oppervlakkig bewustzijn tot een diepgaand en uitgebreid bewustzijn van wijzen zoals Boeddha of Jezus.

De aarde is wakker aan het worden en heeft als gevolg daarvan vastgesteld dat er voor haar een grens is bereikt. Ze is niet langer bereid te accepteren hoe wij mensen (haar kinderen) met elkaar omgaan er hoe er met haar wordt omgegaan. Liefde en zorgzaamheid voor mens, dier en voor de aarde zelf zijn al veel te lang ver te zoeken. De aarde heeft  besloten dat genoeg genoeg is. Zij doet dat uiteraard op haar eigen manier nl. door de natuur te laten spreken in de vorm van bosbranden, tsunami’s, overstromingen of juist grote droogtes, tornado’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen etc.

Het hogere bewustzijn van de aarde botst in deze tijd meer dan ooit met de eerder geschetste mentaliteit van het lagere denken. Deze lagere manier van denken overheerst op dit moment het leven op aarde, kijk maar naar het journaal. Toch loopt dat lagere denken in deze tijd op zijn laatste benen omdat het niet langer houdbaar is. Het leven wil verder groeien naar een grotere, onvoorwaardelijke vorm van liefde. Dat is evolutie, de vijfde dimensie. Beweging kan een tijdlang stagneren maar dan moet het weer gaan stromen en wat is het doel van die stroming? Weer terug naar het gevoel van Liefde, van Eenheid, anders gezegd van hoofd naar hart. Het lagere denken heeft op een bepaald moment van zijn ontwikkeling het hart buitengesloten. In deze tijd wordt dat heel zichtbaar en komt daar verandering in.

Op menselijk niveau betekent dat het weer aandurven om met een open hart, tolerant, liefdevol en gevoelig met elkaar om te gaan, liefhebbend maar zonder zelfontkenning, mededogend, verbonden met de natuur, scheppend en vernieuwend waarbij het geven en ontvangen weer in evenwicht komen. We nemen dan niet méér van de aarde dan wat we echt nodig hebben. Ghandi verwoordde het treffend: “er is genoeg voor wat ieder nodig heeft maar niet genoeg voor ieders hebzucht.”

In deze toestand stroomt onze hartsenergie weer en leven we gevoelsmatig en geestelijk op de meest gezonde manier. Dan staat de 5e dimensie niets meer in de weg om door ons heen alle zegeningen die al lang voor ons klaar lagen naar de aarde te laten stromen. Dat is de kern van het komende Aquariustijdperk, de nieuwe tijd of om in Eckhart Tolle’s termen te spreken: de nieuwe Aarde.

Dat zijn in het kort de ingrediënten van het spanningsveld dat zich nu in de wereld aan het opbouwen is en iedereen krijgt daar zijn portie van mee. Hoe snel het proces zal verlopen hangt natuurlijk van de mensheid als geheel af maar omdat de mensheid de optelsom van ons allemaal is hebben wij per saldo allemaal de individuele verantwoordelijkheid om deze uitdaging op te pakken.

Leven in deze unieke tijd van ascentie

Iedereen gaat anders om met de gebeurtenissen van deze tijd. Sommigen kunnen hier goed mee omgaan terwijl anderen er meer last van hebben en in onbalans raken. Ze voelen soms diepe emoties als angst en onzekerheid en dan weer juist woede en verdriet. Het is duidelijk dat deze emoties ons geen goed doen. Uiteindelijk kunnen we er ziek van worden, emotioneel of  fysiek. Wat kun je doen als je merkt dat je uit balans bent?

Ieder probleem, mentaal of emotioneel, is ten diepste een spiritueel probleem en daar is niets zweverigs aan. Het heeft uiteindelijk namelijk te maken met de vraag hoe wij vanuit onze diepste kern, vanuit de Ziel die we zijn, via onze persoonlijke, aardse ik met thema’s omgaan.

In feite is de aarde op dit moment onze gids. Ze laat ons zien dat genoeg genoeg is en dat het anders moet. Zij doet dat uiteraard op haar eigen manier nl. door de natuur te laten spreken. Dat is de diepere betekenis van de klimaatcrisis waar we nu midden in zitten. De bosbranden, tsunami’s, overstromingen of juist grote droogtes, tornado’s, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn in feite één grote oproep: word wijs en stop alsjeblieft!  De oude weg is onbegaanbaar geworden!

We zijn als mens afhankelijk van de aarde, niet andersom

Uiteindelijk hebben we als mensheid natuurlijk weinig keuze. We zijn immers als mens afhankelijk van de aarde. Denk maar aan levensbehoeften als zuurstof, water en voeding. Als we als soort verder willen bestaan zullen we ons bewustzijn mee moeten laten groeien met dat van de aarde en ons door haar laten leiden. We moeten weer hoeders, beschermers van de aarde en van elkaar worden, hoeders die het welzijn van de hele mensheid in hun hart dragen, niet alleen het belang van onze groep of ons kleine, tijdelijke ik. Als we die weg niet heel snel op gaan dan zadelen we onszelf en onze kinderen  met een welhaast onleefbare aarde op en met een vorm van samenleven die niet veel ruimte voor vrijheid meer kent.

Overigens kunnen we niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn. Heel veel wetenschappers luiden al decennia lang de noodklok. Het enige wat wij moeten doen is wakker worden en de Liefde weer handen en voeten geven, maar waar moeten we dan beginnen?

Als je op deze website terecht gekomen bent, bestaat er een goede kans dat je een Lichtwerker bent. Je hoort mensen vaak zeggen “er is meer tussen hemel en aarde”. Vaak is dat naar aanleiding van iets wat rationeel niet te verklaren is en wordt het daarmee afgedaan. Voor veel Lichtwerkers -en voor mij- is dat juist het begin.

De mensen die de weg naar praktijk Anahata vinden zijn merendeels mensen die verder willen zoeken en vaak alleen een duwtje in de goede richting nodig hebben. Zo kunnen ze tijdens een sessie een diepe herinnering ervaren, een soort heimwee, een Weten dat ze deel uitmaken van iets groters. Tegelijkertijd beseffen ze dat ze daar altijd al deel van uitmaakten maar dat ze dat tijdens hun leven, op bepaalde piekmomenten na, gewoon vergeten waren.

Bewustzijn

Zoals we al gezien hebben is het begin van alles bewustzijn, in het bijzonder het bewustzijn over onszelf. Wie of wat zijn wij eigenlijk? Wat komen we hier op aarde eigenlijk doen? Waar komen we vandaan en waar zullen we zijn als we hier weer vertrekken? Een vraag die ik mensen tijdens een sessie graag voorleg is “wie was jij twee jaar voordat je geboren werd?” Zo’n vraag heeft dan niet ten doel om mentaal beantwoord te worden maar juist gevoelsmatig. Sommigen voelen dan heel onverwacht een diepe vorm van ZIJN.

Het merendeel van ons mensen denkt nog steeds ten onrechte dat we menselijke wezens zijn die op zoek zijn naar spiritueel ontwaken terwijl het in werkelijkheid andersom is. Zoals eerder beschreven zijn wij spirituele wezens, Zielen, die bezig zijn ons menselijk bewustzijn te laten ontwaken en te laten groeien naar 5D. Wij zijn eeuwige, onsterfelijke Zielen en we hebben  tijdelijk een lichaam, gedachten en emoties.

De gevolgen van dit misverstand.

Omdat wij de waarheid over wie we echt zijn (eeuwige wezens) in de loop van onze incarnaties steeds meer zijn vergeten zijn we steeds banger geworden, bijvoorbeeld alleen al om oud te worden en dood te gaan. Deze angst bepaalt inmiddels bewust en onbewust een groot deel van ons leven, terwijl de opeenvolging van levens nu juist zo diep in de blauwdruk van het leven verankerd is. Je kunt het vergelijken met de seizoenen en andere ritmes zoals dag en nacht, in en uitademing. Ze horen bij elkaar. Het één kan niet zonder het ander. De dood op aarde is de wedergeboorte en het weerzien in de astrale wereld en andersom.

Weer leren kijken met de ogen van de Ziel

Als je jezelf weer vanuit het perspectief van de onsterfelijke Ziel gaat zien (en dat wordt bedoeld  met ontwaken) dan kun je die ritmes inclusief je eigen tijdelijkheid als persoon op aarde veel beter accepteren. Daarnaast helpt het je om je opnieuw te herinneren waarom je überhaupt naar de aarde gekomen bent en wat je missie hier is. Bovendien kun je de huidige gebeurtenissen in een veel groter kader plaatsen zodat je kunt gaan begrijpen waarom ze plaatsvinden. Niets gebeurt namelijk zomaar. Om in de metafoor van slapen en ontwaken te blijven, steeds weer blijkt dat we erg bang zijn om wakker te worden. We “kiezen” er vaak voor om in slaap te blijven, in de schijn-geborgenheid van onwetendheid en onbewustheid, in onze comfort zone. Toch moeten we ooit wakker worden want anders zou de evolutie stil komen te staan en dat kan niet.

Naar de vijfde dimensie!

Grijp nu die kans!

 

Als mensheid hebben we nu de mogelijkheid c.q. de verantwoordelijkheid om te ontwaken, ons van onze onbewustheid te bevrijden en zo de hemel (5D en hoger) door ons heen (3D en 4D) naar de aarde  te brengen. Er zijn bepaalde tijden waarin het gemakkelijker is om de angst voor het ontwaken te overwinnen en nu zitten we midden in zo´n tijd! Nu we aan het einde van het Vissen- en het begin van het Watermantijdperk gekomen zijn hebben we de kans om mee te surfen op de verhoogde (bewustzijns) frequentiegolven van de aarde. Met andere woorden we hebben de wind mee…

Bij dit proces kan ik je helpen.

Echte vrijheid

Het begin van vrijheid is het besef dat je niet “de denker“ bent.

Op het moment dat je de denker gaat waarnemen wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief.

Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie.

Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat. Je begint te ontwaken.

Eckhart Tolle

Onderstaand lied van Amanda Strydom geeft heel mooi de weg weer die de Ziel op Aarde gaat. We zijn als pelgrims, als in een droom worstelend in het duister en zoekend naar het Licht. Maar op een bepaald moment is de zoektocht klaar. We zijn ontwaakt, wakker geworden. We hebben het Licht in onszelf gevonden! Alles is ervaren en goedgemaakt. We zijn weer onschuldig maar heel veel bewustzijn rijker. We zijn bijna weer Thuis.